Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Speciálně pro Grapheion.cz - Richarda Noyce Cestovní diář 2009

 

Deník

   Také letos jsem byl na cestách a tak jako dosud, byly tyto mé cesty neodmyslitelně spjaté s propagací grafiky a grafického umění. A opět zjišťuji, že energie a inovativnost grafické komunity stále roste. Umělci, kteří ke své práci používají grafiku a grafická média nyní zažívají zlaté časy: ačkoli z ostatních oblastí umění dostáváme zprávy o neustálých problémech, grafika se naproti tomu neustále vyvíjí a nabývá na jistotě, tak jak jsem ostatně dávno předpovídal.
V březnu jsem byl pozván, abych promluvil na prvním sympóziu IMPRESS ve městě Stroud, v oblasti Cotswolds. Účastníků sympozia byl dostatek, ostatně slovo zde měl také například Stanley Jones, zasloužilý grafik a mistr tiskař a Paul Croft, tiskař Institutu Tamarind. Společnost Gloucestershire Printmaking Cooperative, která zaštiťovala jak samotné sympozium, tak nesčetné doprovodné akce, byla jejím ohlasem potěšena. Přestože tato malá skupinka grafiků organizovala něco takového poprvé, všeobecně se věří, že se akce stane pravidelnou událostí.
   Za pár dní jsem se přesunul do Chicaga na konferenci pořádanou institucí Southern Graphics Council. Tato akce se koná jednou ročně a její ambice a rozsah neustále rostou. Letos se jí účastnilo přes 1 800 lidí. Účastníků ze zahraničí je stále více a tak od roku 2010, kdy se bude konference konat ve Philadelphii coby součást ohromného festivalu Philagrafika, bude její název pozměněn na „The SGC International Conference” (přibude tedy slovo „mezinárodní“). Zúčastnil jsem se, v rámci mezinárodního panelu, přivítání Alicie Candiani. Jako u ostatních panelů, také tento oplýval nadměrnou návštěvností a vyvolal obšírnou debatu. Vypadá to, že tyto hlavní akce (typu konferencí IMPACT) nejeví žádné známky ztráty popularity. To však může být také jejich problémem – snaží se nabídnout programy, které umožní libovolnému množství účastníků navštívit libovolné množství panelů a seminářů.
   Letěl jsem na západ do St. Louis, kde jsem měl přednášku na Washington University, která je vyhlášená nesmírně vysokou úrovní výuky a kvalitou výsledných prací. Navštívil jsem také jednotlivé ateliéry a strávil tam podnětný den s grafiky postgraduanty. Univerzita je sídlem společnosti Island Press, což je profesionálně řízená editorská dílna, která studentům poskytuje příležitost spolupracovat s americkými i mezinárodními umělci využívajícími zdejšího zázemí. St. Louis, kde se roku 2011 bude konat Mezinárodní konference SGC, je také domovem mnoha velice talentovaných umělců, kteří vyučují na zdejší katedře grafiky. Patří mezi ně Patricia Olynyk, Joan Hall, Lisa Bulawsky a jedinečný Tom Huck. Není tedy divu, že absolventi vycházející z této významné instituce v jednom z nejzajímavějších měst Středozápadu nemají nouzi o nalezení dobrého zaměstnání.
   V květnu jsem krátce navštívil Bělehrad, kde jsem promluvil na sympoziu organizovaném slavnou galerií Graficki Kolektiv, konaném na počest oslav jejich 60.leté existence. Mezi další návštěvníky a řečníky na této srbské události patřili Ondřej Michálek z České republiky, Ljiljana Stepancic ze Slovinska a Vicky Tsamalata z Řecka. Spolu s nimi vystoupili nejvýznamnější srbští umělci a kritici: Jesa Denegri, Margarita Simat, Branimir Karanovic, Bojana Buric, Nebojsa Lazic, Zoran Todovic, Jelena Sredanovic a také organizátorka akce, Ljiljana Cincul. Bylo to pár velice naplněných dnů – entuziasmus všech umělců a studentů se kterými jsem se setkal a úžasná pohostinnost, které se těšili všichni řečníci konference - to vše z nich učinilo nezapomenutelnou návštěvu. Přetrvávající nedobrá politická situace, která se (doufejme) brzy změní, způsobuje, že příliv turistů do Srbska je omezený. Lepší flexibilita při poskytování výměnných stáží pro umělce by byla přínosem pro všechny zúčastněné.
   Červenec byl rušný – na jeho začátku v porotě krakovského Mezinárodního grafického trienále a na jeho konci zase v porotě wroclawské Přehlídky mezinárodní kresby. Práce v obou porotách byla nesmírně tvrdá a v obou předcházel všem důležitým rozhodnutím slušný počet pěkně vyostřených debat. Kvalita vybraných prací byla při obou výstavách vskutku vysoká – popravdě, úroveň dovedností a idejí má stoupající charakter – a obě výstavy vypadaly velice dobře, přestože vyvolaly debatu a možná až určitou kontroverzi. To ale není na škodu – je vždy dobré, když musí lidé argumentovat, aby obhájili svůj názor. Z obou těchto zkušeností pro mne vyplynulo jedno: pravděpodobně jen velmi málo návštěvníků výstav má jasnou představu o tom, kolik těžké práce obnáší býti porotcem: ale jak uspokojující je to role!
   V srpnu jsem se odjel podívat do Velké Británie na tisk pomocí silničního (původně parního) válce, bylo to zábavné, ale i poučné. Vytvoření ohromného dřevořezu za použití této techniky je obrovská výzva, výsledek však může být skvělý! Vše, co je pro to potřeba udělat, je sehnat velké dřevěné panely, velké archy papíru, nějaké barvy a silniční válec!
   V září jsem se vrátil do Krakova na zahájení hlavních výstav. Výstava v sále Bunkier Sztuki, jejíž kurátorkou byla Katarzyna Wojtyga, vypadala skvěle a (jak jsem tušil) výběr figurativních prací laureátů cen Grand Prix d’Honneur (Mersad Berber) a Grand Prix (Joanna Piech), pozvedl nejedno obočí. Obě ceny však jejich majitelům náleží plným právem. Konala se zde také památná a vynikající výstava nových děl Ingrid Ledent, která cenu Grand Prix získala roku 2006.
   Po zbytek roku jsem pracoval, a vlastně stále ještě pracuji, na rukopisu mé další knihy „Critical Mass – Printmaking Beyond the Edge“ („Kritické množství – grafika za hranou“), která by měla vyjít na podzim 2010. Kniha představí 52 umělců z 28 zemí a pravděpodobně také způsobí pozvednutí nejednoho obočí. Grafika je živá a v pořádku, těší se velmi dobrému zdraví – kéž je tomu tak co nejdéle!

Richard Noyce
Wales, září 2009.
Překlad: Martin Kubík
 

 

     
Richard Noyce

Richard Noyce je spisovatel a výtvarník, žije ve Středním Walesu. Je čestným absolventem Leeds College of Art (1968) a pracoval na mnoha místech v Británii jako umělecký správce a kurátor. Mnoho cestuje a od roku 1985 píše o výtvarném umění pro řadu britských a mezinárodních časopisů. Přednáší a vede semináře v Evropě a Severní Americe, prezentuje svá pojednání a vede panelové diskuse na řadě mezinárodních konferencí. Jako člen poroty se zúčastnil grafických soutěží v Krakově (2003, 2006), Wrexhamu (2007) a Praze (2007). Napsal dvě knihy (1995 a 1997) o současném polském výtvarném umění a je autorem knihy ‘Printmaking at the Edge‘ (Grafika na okraji) (A&C Black, Londýn, 2006, dotisk 2008). Momentálně pracuje na druhé knize o novém vývoji grafiky, ‘Printmaking Beyond the Edge’ (Grafika za okrajem), která má vyjít v roce 2010.

Diary

   This year I have found myself travelling again and, as before my journeys have been very much connected with pursuing and promoting printmaking and the graphic arts. As before I find that the energy and innovation in the printmaking community still seems to be increasing. These are positive times for artists who use print and graphic mediums in their work: while there are problems reported in other areas of the fine arts, printmaking seems to be continuing to evolve and to gain in confidence, much as I have long predicted that it would.
   I was invited to speak at the first IMPRESS symposium, staged in the Cotswolds town of Stroud in March. The symposium, at which the veteran printmaker and master printer Stanley Jones, and the Tamarind Master Printer Paul Croft also spoke, was well attended, and the Gloucestershire Printmaking Cooperative, under whose aegis the event and a wide range of supporting exhibitions were organised, were delighted with the response. Something of a first for a small printmaking group this will, it is hoped, become a regular event.
   A few days later I went to Chicago for the conference of the Southern Graphics Council. This annual event continues to grow in size and ambition and this year over 1,800 people participated. The attendance at this event is now increasingly international and from 2010, when the event will be held in Philadelphia to coincide with the huge Philagrafika festival, the event will become ‘The SGC International Conference’. I was there at the invitation of Alicia Candiani, as part of the International Panel that, like all the other panels, was very well attended and provoked much discussion. These major events (like the IMPACT conferences) seem to show no sign of losing popularity. That indeed might be their problem – one of trying to organise programmes that allow as many participants as possible to attend as many panels and workshops as they wish.
   I flew west, where I gave a lecture at the Washington University in St Louis, where the teaching values and the quality of the work produced are both extremely high, and also visited artists’ studios and spent a stimulating day with the Post-Graduate printmakers. The University is the base for the Island Press, a professionally directed editioning workshop that offers students the chance to work with the American and international artists who use the facilities there. St Louis, location for the 2011 SGC International Conference, is also home to a number of very talented artists who teach in the Printmaking department, including Patricia Olynyk, Joan Hall, Lisa Bulawsky and the inimitable Tom Huck. It is little wonder that the students who study in this important institution in one of the most interesting cities in the Midwest, go on to find good careers.
   In May I made a short visit to Belgrade, to speak at the Symposium organised by the celebrated Galerie Graficki Kolektiv as part of their 60th anniversary celebrations. Other visitors to Serbia to speak at this event included Ondrej Michalik from the Czech Republic, Ljiljana Stepancic from Slovenia, and Vicky Tsamalata from Greece, together with some of the most important artists and critics in Serbia, including Jesa Denegri, Margarita Simat, Branimir Karanovic, Bojana Buric, Nebojsa Lazic, Zoran Todovic, Jelena Sredanovic, and the event organiser, Ljiljana Cincul. It was a very full few days – the enthusiasm of all the artists and students I met, and the amazing hospitality those speaking at the conference were given, made for a memorable visit. The political problems that persist, but that will (it is hoped) soon be solved, mean that the flow of visitors to and from Serbia is limited. Greater flexibility in the exchange of artists would be of great benefit to all concerned.
   July was a busy month, with the Jury for the Krakow International Print Triennale at the beginning of the month and the Jury for the Wroclaw International Drawing Competition at the end of the month. Both juries were extremely hard work, and both contained a fair amount of hard discussion before the decisions were finally made. The quality of work selected for both exhibitions was very high indeed – in fact the levels of skill and ideas seem to be rising – and both exhibitions will look good, even if they both cause some debate and perhaps some controversy. This would be no bad thing – it is always good when people have to argue to defend their positions. One thing that did emerge from both experiences is that it is probable that very few visitors to the exhibitions have any real idea of how much hard work it is being on a jury: but what a satisfying role it is!
   In August I went to see the first Steamroller Printing event in the UK, and it was both entertaining and instructive. The challenge of producing very large woodblock prints using this technique is considerable, but the results can be great! All you have to do is get hold of some large panels of wood, some large sheets of paper, some ink and a road roller!
   In September I returned to Krakow for the opening of the major exhibitions. The exhibition at Bunkier Sztuki, curated by the talented Katarzyna Wojtyga, looked wonderful, and (as I suspected it would) the selection of figurative works for both the Grand Prix d’Honneur (Mersad Berber) and the Grand Prix (Joanna Piech) caused quite a few raised eyebrows. But both artists justly deserve their awards. There was also a memorable and excellent exhibition of new work by Ingrid Ledent, who won the Grand Prix in 2006.
   For the rest of the year I was, and still am, working on the text for my next book, ‘Critical Mass – Printmaking Beyond the Edge’, which is due out in Autumn 2010. The book will feature 52 artists from 28 countries and will also probably cause a few raised eyebrows. Printmaking is alive and well and in very good health – long may this continue!

Richard Noyce
Wales, September 2009.
(for Grapheion Newsletter, September 2009)

Obrazová příloha

             
Symposium IMPRESS, S. Jones           Konference SGC, A. Candiani               Konference SGC, R. Noyce

    
             
  
  St. Louis, Tom Huck                    Bělehrad, O. Michálek a Z. Todovic          Bělehrad, Ljiljana Cincul


              
  
Wroclaw - kresba, jury                   Wroclaw - kresba, výběr prací         P. Williams, tisk pomocí válce

 
              
               
Trienále Krakov, Mersad Berber                      Trienále Krakov, Joanna Piech

 
          
    Krakov, I. Ledent a H. Klein        Krakov, J. Piech a R. Kalarus                  Trienále Krakov, výstava

Photographs © Richard Noyce

http://gallery.me.com/berriewriter#

 

Richard Noyce


Richard Noyce is a writer and artist, living in Mid-Wales. He is an Honours Graduate of Leeds College of Art (1968), and worked in many
parts of Britain as an arts administrator and curator. He has travelled widely and has written on the visual arts for many British and
international magazines since 1985. He has lectured and given seminars in Europe and North America, and has presented papers and
participated in panel discussions at many international conferences. He participated in print competition juries in Krakow (2003, 2006),
Wrexham (2007), and Prague (2007). He has written two books (1995 and 1997) on Polish contemporary art, and is the author of
‘Printmaking at the Edge’ (A&C Black, London, 2006, reprinted 2008) and is currently working on a second book on new developments in
printmaking, ‘Printmaking Beyond the Edge’ for publication in 2010.

 www.artwriter.co.uk

 

 

 


Vydáno: 09.10.2009